KẾT QỦA THANH TRA, KIỂM TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

10/09/2018

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và theo Kế hoạch đã được Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1673/QĐ-BQLKCN ngày 14/12/2017. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý đã triển khai 01 cuộc kiểm tra theo quyết định số 44/QĐ-BQLKCN, ngày 23/3/2018. Theo đó đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 25 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Bên cạnh đó Ban quản lý đã thực hiện phối hợp 01 cuộc thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ công an về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC (Theo Quyết định số 856/QĐ-BCA-V24 ngày 07/3/2018 của Bộ Công an); 01 cuộc kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường đối với các DN trong KCN Khai Quang (Theo Quyết định số157QĐ-STNMT, ngày 03 /4/2018; 01); 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với một số Cụm công nghiệp, KCN và Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh (Theo Quyết định số 393/QĐ-STNMT, ngày 27/7/2018­)

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những tồn tại, sai phạm của các Doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn và yêu cầu các Doanh nghiệp khắc phục các tồn tại. Từ đó, Ban Quản lý đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị được kiểm tra.

Dự kiến trong quý IV năm 2018, Thanh tra Ban sẽ tổ chức kiểm tra 01 cuộc về lĩnh vực quản lý lao động, giám sát đầu tư tại 35 doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Kiên Quyết – Phòng Thanh tra

 

Các tin đã đưa ngày: