KẾT QỦA KIỂM TRA NĂM 2017 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

23/11/2017

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Trong năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 03 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về: đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động tại 54 doanh nghiệp. Kết qủa kiểm tra đã phát hiện 21/54 doanh nghiệp còn tồn tại, những tồn tại chủ yếu là:

- Việc chấp hành pháp luật về đầu tư: Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Việc chấp hành pháp luật về xây dựng: Thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

- Việc chấp hành pháp luật về môi trường:  Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; xả nước thải vượt quy chuẩn vào môi trường; chưa đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại...

- Việc chấp hành pháp luật về lao động: Không có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp; Không có báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng; Không niêm yết nội quy lao động ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp; Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh….

Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ.

Các trường hợp còn tồn tại trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động đã được xem xét, nhắc nhở và xử lý theo quy định của pháp luật. Thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm từ đó đã đôn đốc, nhắc nhở các Công ty thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động.

Văn Vạn – Thanh tra

Các tin đã đưa ngày: