KẾT QỦA KIỂM TRA NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

15/11/2016

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Trong năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 04 cuộc kiểm tra tại 55 công ty về lĩnh vực lao động, môi trường, đầu tư, xây dựng. Trong đó: Việc chấp hành pháp luật về lao động 25 về bảo vệ môi trường 28 công ty, về đầu tư, xây dựng 02 Công ty. Kết qủa kiểm tra đã phát hiện những hành vi vi phạm hành chính thường gặp đó là:

- Việc chấp hành pháp luật về lao động: không tiến hành đối thoại tại nơi làm việc định kỳ 03 tháng một lần; không lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; không xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; không cử người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;  giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động…

- Việc chấp hành pháp luật về môi trường: Không thực hiện chương trình giám sát môi trường theo quy định; Không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định, Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, báo cáo không đúng thực tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý chất thải nguy hại.

- Về lĩnh vực đầu tư: Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đông; Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 95/2013/NĐ-CP; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, các trường hợp vi phạm đã được xem xét, nhắc nhở và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm từ đó đã đôn đốc, nhắc nhở các Công ty thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực lao động, môi trường và đầu tư.

Văn Vạn – Thanh tra

Các tin đã đưa ngày: