Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (11/10/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thanh tra một số Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (02/10/2018)

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tường Chính Phủ về Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020. Để tăng cường công tác quản lý và đảm bảo cho việc sử dụng đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn hiệu quả, đúng các quy định của Luật đất đai và pháp luật liên quan. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 393/QĐ-STNMT ngày 27/7/2018 về thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với một số KCN, cụm CN và Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh VP.

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI KCN BÁ THIỆN – NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN VÀ CẦN THIẾT (20/09/2018)

Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, tính đến hết tháng 8 năm 2018, trên địa bàn huyện bình xuyên có 79.579 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN. Chỉ tính riêng tại KCN Bá Thiện là 9.968 người lao động.

Một số thay đổi bổ sung về tiền lương của Nghị định 121/2018/NĐ-CP thay thế bổ sung cho Nghị định 49/2013/NĐ-CP (20/09/2018)

Ngày 13/9/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Tăng cường Công tác quản lý bảo vệ môi trường KCN (19/09/2018)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục phát triển đến năm 2020 là 18 khu công nghiệp, quy mô 5.540 ha. Các khu công nghiệp là nơi tập trung các doanh nghiệp có quy mô và năng lực sản xuất lớn, là nơi tạo ra các chỉ tiêu tăng trưởng chủ yếu và động lực phát triển của nền kinh tế (giá trị sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp, nộp ngân sách, giá trị xuất khẩu và giải quyết việc làm cho người lao động).

KẾT QỦA THANH TRA, KIỂM TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC (10/09/2018)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và theo Kế hoạch đã được Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1673/QĐ-BQLKCN ngày 14/12/2017. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý đã triển khai 01 cuộc kiểm tra theo quyết định số 44/QĐ-BQLKCN, ngày 23/3/2018. Theo đó đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 25 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định giao đất đợt 4 cho công ty TNHH Vitto – VP (27/08/2018)

Ngày 24/8/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc giao đất cho đợt 4 cho Công ty TNHH Vitto-VP để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương II – Khu A.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. (08/08/2018)

(BQLCKCN)- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 36 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/12/2017)

Theo thống kê từ các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) tổng lượng nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh trên 8000 m3/ngày đêm. Nước thải công nghiệp được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh hoạt của công nhân viên.

KẾT QỦA KIỂM TRA NĂM 2017 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC (23/11/2017)

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 03 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về: đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động tại 54 doanh nghiệp.
Các tin đã đưa ngày: