Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 04/2022

21/04/2022

 (BQLKCN) - Tháng 4/2022, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 02 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15,09 triệu USD và 149,86 tỷ đồng.

Tháng 4/2022, Ban Quản lý các KCN đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 02 dự án, trong đó: 01 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 1,09 triệu USD và 01 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 149,86 tỷ đồng; cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 14 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 4/2022 là 15,09 triệu USD và 149,86 tỷ.

04 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 07 dự án FDI  mới và 14 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 196,35 triệu USD (trong đó: cấp mới 124,50 triệu USD và tăng vốn 71,85 triệu USD), đạt 175% so với cùng kỳ năm 2021 và 65% kế hoạch năm 2022; thu hút 04 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 190,86 tỷ đồng bằng 11% so với cùng kỳ năm 2021 và 27% so với kế hoạch năm 2022.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 426 dự án, gồm 86 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 22.204,34 tỷ đồng và 340 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.608,79 triệu USD. Trong đó, có 358 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 84% tổng số dự án; 23 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 5,4% tổng số dự án; 35 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8,2% tổng số dự án; 05 dự án đang thực hiện BT GPMB, chiếm 1,4% tổng số dự án và 05 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 4/2022  của các dự án đạt 36,36 triệu USD và 30 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2022, Ban đã thực hiện trình UBND tỉnh  thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Chấn Hưng; Kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên; Cam kết với UBND tỉnh khởi công, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Thái Hòa – Liễn Sơn- Liên Hòa và Nam Bình Xuyên; Xin ý kiến Bộ KHĐT tham gia đề án “Điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và KCN Lập Thạch II, huyện Lập Thạch” và dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn  và đôn đốc các chủ đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện các dự án KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (Khu vực II - Giai đoạn 1) và Nam Bình Xuyên.

Dự kiến trong tháng 5/2022, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8-10 triệu USD và 1-2 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 100 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 4-5 dự án đi vào hoạt động SXKD, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 30-35 triệu USD và các dự án DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

 Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thực BT GPMB để hiện dự án tại các KCN: Bình Xuyên, Sơn Lôi, Tam Dương II - khu A; Bá Thiện II; đôn đốc các Nhà đầu tư triển khai dự án các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I-khu vực 2, Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa khu vực 2 – giai đoạn 1;  tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các KCN: Chấn Hưng, Phúc Yên, Lập Thạch I, Lập Thạch II và Bình Xuyên II – giai đoạn 2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của Bộ KHĐT để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt (đối với các Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các KCN đang được Bộ Kế hoạch & Đầu tư thẩm định)./.

                                                                               Thuỳ Dương - Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: