Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 01/2022

21/01/2022

 (BQLKCN) - Tháng 01/2022, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86,53 triệu USD và 30,2 tỷ đồng.

Tháng 01/2022, Ban Quản lý các KCN đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án, trong đó: 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 63,0 triệu USD; 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 30,2 tỷ đồng; cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 23,53 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 01/2022 là 86,53 triệu USD và 30,2 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 422 dự án, gồm 84 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 22.054,48 tỷ đồng và 338 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.497,49 triệu USD. Trong đó, có 354 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 84% tổng số dự án; 16 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 4% tổng số dự án; 40 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10% tổng số dự án; 05 dự án đang thực hiện BT GPMB, chiếm 1% tổng số dự án và 05 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 01/2022  của các dự án đạt 34,46 triệu USD và 30 tỷ đồng.

Trong tháng 01/2022, Ban đã trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên; phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 KCN Bá Thiện (Lần 2); ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án KCN Nam Bình Xuyên; triển khai, thực hiện đầu tư xây dựng, phát triển các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, Tam Dương I - Khu vực 2, Nam Bình Xuyên, Sơn Lôi.

Dự kiến trong tháng 02/2022, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8-10 triệu USD và 02 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 100 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 3-4 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại các KCN: Bình Xuyên, Sơn Lôi, Tam Dương II - khu A; Bá Thiện II; đôn đốc các Nhà đầu tư triển khai dự án các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I-khu vực 2, Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa khu vực 2 – giai đoạn 1; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các KCN: Chấn Hưng, Phúc Yên, Lập Thạch I, Lập Thạch II và Bình Xuyên II – giai đoạn 2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

                                                                            Thuỳ Dương - Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: