Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2021

30/03/2021

(BQLCKCN) - Quý I/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 07dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 95,03triệu USD và 159,9 tỷ đồng.

Quý I/2021,Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện cấp mới 07dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 83,98 triệu USD; làm thủ tục tăng vốn đầu tư cho 04 dự án, trong đó có 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm11,05 triệu USDvà 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tưđăng ký tăng thêm159,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong quý I/2021 là 95,03 triệu USDvà 159,9 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 381 dự án, gồm 66 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.584,1 tỷ đồng và 315 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.554,23 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 89 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư  820,60 tỷ đồng và 77 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.216,20 triệu USD; đã có 83 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 121 dự án, gồm 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.791,48tỷ đồng và 84 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 656,94 triệu USD; đã có 99 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bình Xuyên II (GĐI) thu hút được 58 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 303,49 triệu USD; cả58 dự án đều đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bá Thiện thu hút được 33 dự án, gồm 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.876,35 tỷ đồng và 27 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 884,23triệu USD; đã có 24 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 51 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.738,21 tỷ đồng và 48 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 850,25 triệu USD; đã có 34 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 24 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 666,06 tỷ đồng và 21 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 643,13 triệu USD; đã có 08 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các KCN Tam Dương II – Khu A và Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong quý I/2021 có thêm 01 dự án FDI đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 316 dự án, chiếm 83% tổng số dự án đầu tư. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 94,52 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 2.731,1 triệu USD, đạt tỷ lệ 60% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự ánDDIđạt 155,05 tỷ đồng, bằng 68% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 7.648,07 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,4 % vốn đăng ký.

Trong quý II/2021, Ban tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, dự kiến thu hút thêm 4-5 dự án FDI và 03 dự án DDI mới với vốn đăng ký đạt20-30 triệu USDvà 100-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án thứ cấp, tiếp tục xây hạ tầng hoàn thiện các KCN,dự kiến có thêm khoảng 10-12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 90 triệu USD và của các dự án DDI đạt khoảng30-50 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: