Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc6 tháng đầu năm 2019

21/06/2019

(BQLCKCN) -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI, DDI đều tăngso với cùng kỳ.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 242 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 204 dự án FDI và 38 dự án DDI. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình SXKD của các doanh nghiệp tương đối ổn định, tiếp tục gia tăng doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động trongtỉnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI: Doanh thu6 tháng đầu năm 2019đạt 2.218 triệu USD, tăng 5%; Giá trị xuất khẩu đạt 1.768 triệu USD, tăng 6%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018.

Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp DDI: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 5.177 tỷ đồng, tăng 5%so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 29,4 tỷ đồng, tăng 40%; Nộp Ngân sách đạt 192 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 86 nghìn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 68,4nghìn người, chiếm 79,6% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

             - Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu tăng 10%, giá trị xuất khẩu tăng 31%, nộp ngân sách bằng89% so với cùng kỳ năm 2018, tạo việc làm ổn định cho 1.078 lao động.

             - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy: Doanh thu đạt xấp xỉ so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu tăng 13%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018, tạo việc làm ổn định cho 7.747 lao động.

             - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử:Doanh thu tăng 5%, giá trị xuất khẩu tăng 3%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018, tạo việc làm ổn định cho 51.280 lao động. Riêng6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp sản xuất điện tử đã tạo thêm việc làm cho trên4,5 nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệptrong KCNsẽ tăng trưởng khá so với 6 tháng đầu năm, hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019.Với cácdự án DDI, dự kiến doanh thu đạt khoảng6.055 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên44 tỷ đồng; nộp Ngân sách đạtkhoảng 235 tỷ đồng.Đối với các dự án FDI, dự kiếndoanh thu đạt2.395 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt1.945 triệu USD;nộp ngân sách Nhà nước đạt1.290 tỷ đồng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tuyển mới thêm khoảng 2.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: