Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2018

26/09/2018

(BQLCKCN) -  9 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 43 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 253,15 triệu USD và 295,62 tỷ đồng.

 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 36 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 163,29 triệu USD và 25 lượt dự án điều chỉnh, tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 89,87 triệu USD. Tổng vốn đầu tư  FDI đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 253,15 triệu USD, bằng 97% về vốn đầu tư so cùng kỳ 2017 và đạt 94% kế hoạch năm; cấp mới 07 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 243,84 tỷ đồng và 01 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 51,78 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư DDI đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 295,62 tỷ đồng, bằng 62%  về số vốn đầu tư so với cùng kỳ, đạt 16% kế hoạch năm 2018.

Trong số 43 dự án mới cấp GCNĐKĐT, có 25 dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, 04 dự án sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, 01 dự án sản xuất vật liệu xây dựng, còn lại thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác. Các Dự án tập trung đầu tư vào các KCN: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện II, Thăng Long Vĩnh Phúc và Khai Quang.

9 tháng đầu năm 2018, có thêm 30 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ cam kết (tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2017), nâng tổng số dự án sản xuất kinh doanh tại các KCN lên 221 dự án, chiếm 80% tổng số dự án trong KCN.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 276 dự án, gồm 51 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.106,49 tỷ đồng và 225 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.070,1 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 82 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư  690,5 tỷ đồng và 71 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 871,54 triệu USD; đã có 78 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 95,1% tổng số dự án đầu tư trong KCN.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 91 dự án, gồm 29 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.195,49 tỷ đồng và 62 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 506,01 triệu USD; đã có 74 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 81,3% tổng số dự án đầu tư trong KCN.

- KCN Bình Xuyên II thu hút được 37 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 251,53 triệu USD; đã có 29 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 78,4% tổng số dự án đầu tư trong KCN.

- KCN Bá Thiện thu hút được 25 dự án, gồm 04 dự án DDI với tổng vốn đầu tư  262,01 tỷ đồng và 21 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 863,66 triệu USD; đã có 18 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 72% tổng số dự án đầu tư trong KCN.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 29 dự án, gồm 28 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 441,66 triệu USD và 01 án DDI với tổng vốn đầu tư 1.083,99 tỷ đồng; đã có 20 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 69% tổng số dự án đầu tư trong KCN.

Các KCN còn lại: Tam Dương II, Chấn Hưng, Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, thu hút được ít dự án.

Trong kỳ, tiến độ giải ngân của các dự án ổn định, vốn giải ngân tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp điện tử, may mặc, vật liệu xây dựng, thép và các dự án mới cấp phép đầu năm và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2018. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 599,3 tỷ đồng, bằng 86% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết tháng 9/2018 đạt 6.644,87 tỷ đồng, chiếm 47% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 268,97 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 9/2018 lên 1.861,3 triệu USD, đạt tỷ lệ 60,6% vốn đăng ký.

3 tháng cuối năm 2018, Ban tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư và quản lý các dự án sau cấp phép, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, triển khai thực hiện dự án. Dự kiến năm 2018 đạt và vượt kế hoạch thu hút đầu tư đề ra, thu hút thêm khoảng 05 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt 30-50 triệu USD và 02 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 100-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 10-11 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 70 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 100 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: