Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018

20/06/2018

(BQLCKCN) - 6 tháng đầu năm 2018,  hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách đều tăng so với cùng kỳ.

 

 

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 209 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), riêng 6 tháng đầu năm 2018 có thêm 16 dự án FDI đi vào hoạt động SXKD. Tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong 6 tháng tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu và giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI (175 doanh nghiệp): Doanh thu ước đạt 2.026,19 triệu USD, tăng 19%; Giá trị xuất khẩu đạt 1.612,21 triệu USD, tăng 25%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 958,39 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.

- Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp DDI (34 doanh nghiệp): Doanh thu ước đạt 4.948,02 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 20,99 tỷ đồng, tăng 31 %; Nộp Ngân sách đạt 181,3 tỷ đồng, tăng 85 % so với cùng kỳ năm 2017.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 84,6 nghìn người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có trên 67,7 ngàn người, chiếm 80,1% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 149 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 56,99 triệu USD, bằng 74% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 123,9 tỷ đồng, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2017. Thu hút và giải quyết việc làm cho 978 lao động, giảm 71 người so với thời điểm 31/12/2017.

* Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy: Doanh thu trong kỳ ước đạt 143,7 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 35,66 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 383,66 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2017. Thu hút và giải quyết việc làm cho 7.127 lao động, tăng 216 người so với thời điểm 31/12/2017.

* Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử: Doanh thu ước đạt 1.386,52 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.366,44 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 225,9 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017. Thu hút và giải quyết việc làm cho 51.667 lao động, riêng trong 6 tháng 2017 thu hút thêm 3.935 người.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch năm. Đối với khu vực DDI, dự kiến doanh thu đạt 6.637 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 16,2 tỷ đồng; Nộp Ngân sách đạt 355 tỷ đồng. Đối với các dự án FDI, dự kiến doanh thu đạt 2.127 triệu USD; Giá trị xuất khẩu đạt 1.967 triệu USD; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.330 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm các doanh nghiệp sẽ tuyển mới khoảng 3.000 - 5.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: