Sử dụng giấy phép lao động đã được cấp thay thế cho văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật trong hồ sơ

20/07/2021

Ngày 30/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện, thời gian qua tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã có nhiều câu hỏi về việc có thể dùng giấy phép lao động đã được cấp thay thế cho văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 9, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Để làm rõ nội dung này Ban Quản lý các KCN đã gửi Văn bản số 1142/BQLKCN-QLLĐ ngày 29/6/2021, xin ý kiến của Sở Lao đông – Thương binh & Xã hội. Theo đó ý kiến của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tại Văn bản số 1411/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 13/7/2021, như sau: “Hiện tại, không có hướng dẫn, quy định của Chính phủ và Bộ Lao động – TB&XH về việc sử dụng giấy phép lao động đã được cấp để thay thế cho văn bản, giấy tờ chứng minh kinh nghiệm vào làm việc tại các vị trí công việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật”.

 Kiên Quyết – QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: