Về việc ủy quyền trong doanh nghiệp

26/08/2020

Hiện nay, việc ủy quyền trong doanh nghiệp xảy ra thường xuyên, hầu hết ở các doanh nghiệp. Được thực hiện giữa Tổng giám đốc hay giám đốc doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật ( bên ủy quyền) với người lao động ( phó giám đốc; trưởng phòng hành chính, nhân sự; tổng quản lý; …). Nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi mà người đại diện pháp luật hay phải về nước hoặc đi công tác không có mặt ở doanh nghiệp, hoặc không trực tiếp đi giải quyết các công việc với các cơ quan nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư. Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về phạm vi, thời hạn thực hiện việc ủy quyền như thế nào?

Theo quy định tại mục 13, từ Điều 562 đến Điều 569 của Bộ Luật dân quy định rất rõ về hợp đồng ủy quyền, thời hạn ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng ủy quyền. Theo đó:

1. Phạm vi thực hiện việc ủy quyền: Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc theo sự uỷ quyền. Việc thực hiện các nội dung vượt quá phạm vi ủy quyền sẽ không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng ủy quyền đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi, trừ trường hợp người ủy quyền đồng ý hoặc biết mà không phản đối.

2. Thời hạn ủy quyền: 

- Do các bên thoả thuận;

- Do pháp luật quy định;

- Nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Trừ trường hợp pháp luật quy định một trong những trường hợp sau:

+  Công việc ủy quyền đã hoàn thành;

+ Bên ủy quyền hoặc bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng/giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

+ Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

+  Người đại diện không còn đủ điều kiện phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện;

+ Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được

Như vậy, bên ủy quyền và bên được ủy quyền có thể tự do lựa chọn một khoảng thời gian phù hợp để làm thời hạn ủy quyền./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: