Quy định về bồi thường thiệt hại khi người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của Doanh nghiệp, tính toán việc bồi thường như thế nào?

21/07/2020

Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

- Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường;

- Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Bồi thường thiệt hại được quy định cụ thể tại Điều 32, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/1/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, như sau:

- Bồi thường tối đa 03 tháng lương và việc bồi thường được thực hiện bằng hình khấu trừ không quá 30% tiền lương hàng tháng sau khi trích nộp các khoản bắt buộc;

- Bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường;

- Trường hợp người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Kiên Quyết – Phòng Thanh tra

 

Các tin đã đưa ngày: