Quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với những dự án về cơ khí, luyện kim như thế nào?

25/10/2019

 

 

 

Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

 

STT

Dự án

Đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng thuộc cột (3) phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hoặc khu liên hợp sản xuất gang, thép, luyện kim

Tất cả

Tất cả

Không thực hiện kế hoạch BVMT

2

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở cán, kéo, định hình kim loại

Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

3

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

Cho tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên

Tất cả

Cho tàu có trọng tải dưới 1.000 DWT trở lên

4

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, công-ten-nơ, rơ móc

Có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên;

Có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên

Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Có năng lực sản xuất dưới 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm

Có năng lực sửa chữa dưới 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm

5

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe

Tất cả

Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Không thực hiện kế hoạch BVMT

6

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô

Công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên;

Công suất từ 500 ô tô/năm trở lên

Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Công suất dưới 5.000 xe máy/năm;

Công suất dưới 500 ô tô/năm

7

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ

Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

8

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên

Tất cả

Công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

9

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự

Tất cả

Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Không thực hiện kế hoạch BVMT

 

 

Kiên Quyết – Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: