Tổng kết và đề nghị khen thưởng doanh nghiệp trong KCN năm 2016

12/12/2016

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 25/12/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.Căn cứ Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND này 05/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Ngày 09 tháng 12 năm 2016 ban quản lý các KCN có văn bản và hướng dẫn cụ thể về Công tác Thi đua khen thưởng và tiêu chí chấm điểm bình xét thi đua khen thưởng Khối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đối với các doanh nghiệp, chi tiết hướng dẫn theo tệp đính kèm.

Thu Nga – Phòng QLDN tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: