KẾT QỦA KIỂM TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

11/09/2015

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 02 cuộc kiểm tra về lĩnh vực lao động, môi trường, đầu tư, xây dựng. Trong đó: Về chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động 32 doanh nghiệp; môi trường 16 doanh nghiệp; đầu tư 16 doanh nghiệp; xây dựng 16 doanh nghiệp. Kết qủa kiểm tra đã phát hiện những hành vi vi phạm hành chính thường gặp đó là:

- Về lĩnh vực lao động: Không gửi thỏa ước lao động tập thể, không xây dựng,  không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng, không xây dựng và đăng ký nội quy lao động  đến cơ quan quản lý nhà  nước có thẩm quyền.

- Về lĩnh vực môi trường: Bố trí khu vực lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; Thực hiện không đúng chương trình giám sát môi trường theo quy định về vị trí, tần suất giám sát môi trường; Không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

- Về lĩnh vực đầu tư: Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư theo quy định; không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư

- Về lĩnh vực xây dựng: xây dựng các hạng mục công trình không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đông; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng… ; các trường hợp vi phạm đã được xem xét, nhắc nhở và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm từ đó đã đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực lao động, môi trường, đầu tư và xây dựng.

Văn Vạn – Thanh tra

Các tin đã đưa ngày: