Sử dụng giấy phép lao động đã được cấp thay thế cho văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật trong hồ sơ (20/07/2021)

Sử dụng giấy phép lao động đã được cấp thay thế cho văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được không?

CÁC NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ THEO QUY ĐỊNH TẠI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 (28/04/2021)

Các nội dung thương lượng tập thể theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2019

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG (22/03/2021)

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 69, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Nội dung của nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật liên quan

Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ ? (19/02/2021)

Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ ?

Quy định về việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động tại Doanh nghiệp? (01/02/2021)

Việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động tại Doanh nghiệp được quy định tại Điều 3 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc được quy định như thế nào? (16/11/2020)

Căn cứ các quy định tại Điều 17 Luật Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, trách nhiệm của người lao động để bảo bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau:

Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết? (05/10/2020)

Căn cứ quy định tại Điều 11, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh hóa chất? (01/10/2020)

Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh hóa chất?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (21/09/2020)

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là việc tự ý chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không có sự cùng thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động của một trong các bên tham gia quan hệ hợp đồng lao động ( người sử dụng lao động hoặc do người lao động) quy định tại Điều 37 và điều 38 Bộ Luật lao động 2012 (Bộ Luật lao động 2019 có quy định tại Điều 35 và điều 36 nhưng có hiệu lực từ 01/01/2021)

Mức xử phạt đối với hành vi chuyển chất thải rắn cho đơn vị không có chức năng xử lý? (21/09/2020)

Hỏi: Mức xử phạt đối với hành vi chuyển chất thải rắn cho đơn vị không có chức năng xử lý?
Các tin đã đưa ngày: