Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào? (25/03/2019)

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào?

Sau bao lâu kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp được phép thành lập công đoàn? (25/02/2019)

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP , ngày 14/10/2014 về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤU THẦU CÔNG KHAI CÁC GÓI THẦU NĂM 2019 TRONG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KCN BÁ THIỆN (26/12/2018)

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp của Ban quản lý các Khu công nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành KCN Bá Thiện (giai đoạn 1 – 54,02ha) theo văn bản 7243/UBND-NC1 ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm, ngoài chức năng, nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai hoạt động đầu tư, thì nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung tâm hết sức quan tâm và tích cực thực hiện.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư - Địa chỉ đỏ về dịch vụ hỗ trợ đầu tư (20/11/2018)

Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đầu tư đã thực sự trở thành một địa chỉ đỏ về dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đầu tư tại Vĩnh Phúc. Với những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, chuẩn bị đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần tích cực tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham gia hội nghị tập huấn chuyên đề “ quản trị sự thay đổi từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo” (28/08/2018)

Ngày 23/8/2018 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Quản trị sự thay đổi chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo”.

Thông báo Nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc (23/03/2018)

Ban quản lý các KCN mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (04/04/2017)

Có hiệu lực từ ngày 06/4/2017, Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, hướng dẫn hướng dẫn việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hằng năm. Theo đó

Ban quản lý các KCN tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 (03/03/2017)

(BQLCKCN) – Ngày 02/3/2017, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng kết và đề nghị khen thưởng doanh nghiệp trong KCN năm 2016 (12/12/2016)

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 25/12/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

KẾT QỦA KIỂM TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC (11/09/2015)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 02 cuộc kiểm tra về lĩnh vực lao động, môi trường, đầu tư, xây dựng. Trong đó: Về chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động 32 doanh nghiệp; môi trường 16 doanh nghiệp; đầu tư 16 doanh nghiệp; xây dựng 16 doanh nghiệp. Kết qủa kiểm tra đã phát hiện những hành vi vi phạm hành chính thường gặp đó là:
Các tin đã đưa ngày: