Thủ tục “Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp” (26/04/2022)

Trả lời: theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH, NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm, đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà quy định tại Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ như sau

Hỏi: Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được quy định như thế nào? (15/04/2022)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì:

Hỏi: Mức xử phạt về các hành vi vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi ? (25/03/2022)

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam

Hỏi: Quy định của người sử dụng lao động về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc ? (16/03/2022)

Hỏi: Quy định của người sử dụng lao động về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc ?

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động được quy định như thế nào? (28/02/2022)

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Các vi phạm về giao kết hợp đồng lao động được quy định như thế nào? (02/12/2021)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì:

Doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài không có giấy phép lao động bị xử phạt như thế nào? (08/09/2021)

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì:

Sử dụng giấy phép lao động đã được cấp thay thế cho văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật trong hồ sơ (20/07/2021)

Sử dụng giấy phép lao động đã được cấp thay thế cho văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được không?

CÁC NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ THEO QUY ĐỊNH TẠI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 (28/04/2021)

Các nội dung thương lượng tập thể theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2019

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG (22/03/2021)

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 69, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Nội dung của nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật liên quan
Các tin đã đưa ngày: