Thực hiện truyền thông cao điểm về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022

15/07/2021


1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
 Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử, xuất bản bản tin xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các bài viết, phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, chương trình truyền hình, phát thanh để tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. Nội dung truyền thông tập trung:
- Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh; Thông báo kết luận số 171/TB-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 5214/UBND-VX1 ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan.
- Truyền thông mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả về hoạt động của Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Trung ương và của tỉnh, địa phương; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn; theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng.
- Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; truyền thông mạnh mẽ các thông điệp, khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; kêu gọi người dân ủng hộ chiến dịch và Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.
- Thông tin về Đường dây nóng của Bộ Y tế và của tỉnh cung cấp thông tin, tư vấn kịp thời cho người dân về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch tiêm chủng an toàn.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
Chỉ đạo, triển khai thực hiện đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn, các hình thức truyền thông cơ sở:
- Tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID19 năm 2021-2022; tuyên truyền sâu rộng các nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp Nhân dân.
- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung tuyên truyền về nội dung nêu trên cho phù hợp với điều kiện, diễn biến tình hình thực tế. Lựa chọn, tổ chức các hình thức truyền thông khác như qua các bảng tin công cộng, tuyên truyền lưu động và các hình thức tuyên truyền trực quan để lan tỏa nội dung tuyên truyền về Chiến dịch nêu trên sâu rộng trong tất cả các khu dân cư.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.

Các tin đã đưa ngày: