Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

06/08/2020

Tại Kỳ họp thứ 17 ngày 17/7/2020, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Nghị quyết quy định về đối tượng thu, nộp; đối tượng được miễn, giảm; mức thu; cơ quan, tổ chức thu và việc quản lý, sử dụng của một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quyết định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với các loại phí, lệ phí không quy định trong Nghị quyết này thì áp dụng theo qui định của pháp luật hiện hành.

Người nộp phí, lệ phí là tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước theo quy định của Luật phí và lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật phí và lệ phí và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí là các đối tượng áp dụng của Nghị quyết này.

Nguyên tắc quản lýsử dụng tiền phí, lệ phí thu được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Đối với phí, HĐND tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm trích lại cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí, phần còn lại (nếu có) nộp vào ngân sách nhà nước; Đối với lệ phí, cơ quan, đơn vị thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết quy định rõ về danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Về đối tượng nộp; đối tượng được miễn, giảm các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh được quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này, cụ thể là:

Đối với các loại phí: Nghị quyết quy định cụ thể đối tượng phải nộp đối với 13 loại phí. Trong 13 loại phí này có 04/13 loại có đối tượng được miễn, giảm hoặc không phải nộp, gồm: phí thư viện; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đối với các loại lệ phí: Nghị quyết quy định rõ đối tượng phải nộp 6 loại lệ phí và trong 6 loại  lệ phí này có 3/6 loại có đối tượng được miễn hoặc không phải nộp, gồm: lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, trong quá trình thực hiện, khi chỉ số giá tiêu dùng cả nước biến động trên 20% tính từ thời điểm Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực (tính theo tháng), tùy thuộc tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND tỉnh có thể trình HĐND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh mức thu nhưng tối đa không vượt quá mức tăng chỉ số giá tiêu dùng kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực đến thời điểm điều chỉnh mức thu phí, lệ phí; Từ lần điều chỉnh mức thu tiếp theo: Căn cứ chỉ số giá tiêu dùng biến động (tính theo tháng) theo quy định trên kể từ thời điểm điều chỉnh mức thu lần trước liền kề để làm căn cứ đề xuất điều chỉnh mức thu, nhưng tối đa không quá mức tăng chỉ số giá tiêu dùng kể từ thời điểm điều chỉnh trước liền kề đến thời điểm điều chỉnh mức thu tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/7/2020 và thay thế Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND.

Nghị quyết đính kèm tại đây./.

 

Thu Nga – Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: