Đẩy mạnh phổ biến các nội dung cơ bản về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

17/05/2019

(BQLCKCN) – Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân  sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”  năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

Kế hoạch nhằm tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề án “Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân  sự, chính trị và pháp luật Việt Nam giai đoạn 2015-2020”. Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn; Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, về các quyền dân sự, chính trị đối với cán bộ, CCVC và nhân dân. Nâng cao nhận thức và hiệu quả phòng, chống tra tấn và các quyền dân sự, chính trị và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong các Công ước này cho cán bộ, CCVC và nhân dân. 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến cơ bản về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân  sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị gồm: các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn, quyền dân sự, chính trị được qui định trong Hiến pháp năm 2013; Bộ luật hình sự; Bộ luật dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật thi hành án dân sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Báo chí, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật trợ giúp pháp lý; Luật tiếp cận thông tin; Luật Quốc tịch; Luật việc làm; Luật Hôn nhân và gia đình…

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lựa chọn hình thức phù hợp để tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân  sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị đến toàn thể cán bộ, CCVC, đoàn viên, hội viên và nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

 * Chi tiết xem tài liệu đính kèm

- Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày: