Ban quản lý các KCN ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019

13/02/2019

(BQLCKCN) – Ngày 30/01/2019, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 140/KH-BQLKCN về tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019.  

          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2016-2020, Ban quản lý các KCN đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019.

Mục đích chủ yếu của Kế hoạch nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương và khả năng áp dụng pháp luật trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức trong Ban và các doanh nghiệp trong KCN.

          Nội dung của Kế hoạch chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước pháp luật chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, quyền và nghĩa vụ của CCVC; tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của người trong bộ máy hành chính nhà nước; quán triệt CCVC trong việc xây dựng văn hóa ứng xử và tinh thần làm việc thân thiện, tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm trong giao tiếp với cá nhân/doanh nghiệp; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt đối với công chức trong bộ máy hành chính nhà nước; các cơ chế, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước đối với các KCN trên các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, lao động, bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Ban; tổ chức hội nghị, tọa đàm hoặc kết hợp các hội nghị để tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo tiết kiệm và đem lại hiệu quả.

* Nội dung Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2017 theo file đính kèm.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: