Ban Quản lý các KCN học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

16/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Ngày 15/01/2019, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, CCVC, người lao động của Ban (Trừ các đồng chí đã học ở Hội nghị do cấp ủy cấp trên tổ chức).

Tại Hội nghị, các đảng viên, CCVC, người lao động của Ban đã được Đ/c Bùi Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh  trực tiếp làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Để mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động thống nhất nhận thức, từ đó có tư duy và hành động cụ thể triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại đơn vị.

Sau Hội nghị, các đảng viên, CCVC, người lao động của Ban phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, những vấn đề trọng tâm, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết, đặc biệt là kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân đảm nhận. Học tập và viết bài thu hoạch cá nhân là một căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm. Cấp ủy, các chi bộ tiếp tục thực hiện các nội dung Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương tám, khóa XII của Đảng./.

Văn phòng Đảng ủy Ban

 

Các tin đã đưa ngày: