Ban Quản lý các KCN quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

13/08/2018

Ngày 09/8/2018, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, CCVC, người lao động của Ban (Trừ các đồng chí đã học ở Hội nghị do cấp ủy cấp trên tổ chức).

Phát biểu tại hội nghị, Đảng ủy Ban Quản lý các KCN đã chỉ đạo: Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa XII đã ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động của Ban cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của các Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của các Nghị quyết đi vào đời sống.

Tại Hội nghị các đảng viên, CCVC, người lao động của Ban đã được Đ/c Bùi Huy Tùng, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt, quán triệt 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau Hội nghị này, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; cấp ủy, các chi bộ tiếp tục thực hiện các nội dung Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 17/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 20/7/2018 của ĐU Ban Quản lý các KCN về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH trung ương Đảng (khóa XII)" theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

                                                Văn phòng Đảng ủy Ban

 

Các tin đã đưa ngày: