UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

06/11/2017

          Ngày 26/10/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND kèm theo Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

          Trong quyết định có Quy định rõ người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi chung là người phát ngôn), người có trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện phát ngôn (gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. Người phát ngôn được ủy quyền, nếu không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đối với các sở, ban, ngành, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là thủ trưởng các sở, ban, ngành. Trường hợp thủ trưởng các sở, ban, ngành không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó thực hiện.

          Với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó.

Theo quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện một trong các hình thức sau: Tổ chức họp báo; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh theo địa chỉ www.vinhphuc.gov.vn hoặc www.vinhphuc.vn, trang Thông tin điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử đến các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin và Truyền thông; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khi được yêu cầu; ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

          Ngoài ra, trong Quyết định cũng quy định việc phát ngôn cung cấp thông tin định kỳ theo tháng, theo quý Định kỳ hàng tháng, từ ngày 05 đến ngày 10 cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh theo các quy định của Chính phủ. Ít nhất ba tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Phát ngôn cung cấp thông tin trong trường hợp đột suất, bất thường khi xảy ra các Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.

Khi cơ quan báo chí hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại khoản 1 Điều này.

Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, Người phát ngôn phải tổ chức xử lý thông tin và thông báo cho cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn quy định.

          Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật

          Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thu Nga Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Các tin đã đưa ngày: