Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ công ty TNHH thành công ty Cổ phần và từ công ty Cổ phần thành Công ty TNHH, đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp

20/02/2014

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa - Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Tổ chức nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận Một cửa - Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Một cửa - Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng Hồ sơ

a) Thành phần Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung và lý do chuyển đổi.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến trước ngày đề nghị chuyển đổi.

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp chuyển đổi phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Quyết định chuyển đổi của Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông  hoặc của Hội đồng thành viên. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty được chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của Công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.

- Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đầu tư và Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận                     

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tự viết

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 29  tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc;

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: