Thẩm tra điều chỉnh Giấy nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đầu tư ngoài Khu công nghiệp đối với dự án có vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

23/07/2012

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (Số 38 - đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

   + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 4- Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Tổ chức nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận Văn thư của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Văn thư Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng Hồ sơ

a)     Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định )
  • Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;.

          b) Số lượng hồ sơ:  08 bộ

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

      d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận                      

 

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư . (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) (Đính kèm)

(Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.)

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật đầu tư số 59/2006/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006.

- Luật Doanh nghiệp số 60/2006/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006.

- Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

 - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, có hiệu lực  kể từ ngày 25/10/2006.

- Nghị định số  124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực ngày 01/01/2009.

- Nghị định số  149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; có hiệu lực  kể từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực  kể từ ngày 10/12/2005.

- Nghị định số  29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT, có hiệu lực  kể từ ngày 10/4/2008.

- Quyết định của Bộ Kế hoạch và đầu tư số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: