THÔNG BÁO MỜI THẦU

17/05/2019

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

- Tên gói thầu: Xây lắp.

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút , ngày 24 tháng 5 năm 2019 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc;

Địa chỉ:  Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

 Điện thoại/Fax/:0211.384.3403/0211.384.3407

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000,00VNĐ

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc;

Địa chỉ:  Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

 Điện thoại/Fax/:0211.384.3403/0211.384.3407

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2019.

- Bảo đảm dự thầu: 26.000.000 VNĐ.

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu đồng

Hình thức bảo đảm: bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút  (giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 6 năm 2019 tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Địa chỉ:  Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Các tin đã đưa ngày: