Thông báo giờ làm việc mùa đông

05/10/2016

         Thực hiện Điều 104 Bộ Luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thời giờ làm việc bình thường; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Căn cứ Thông báo số 166/TB-UBND  của UBND tỉnh Vĩnh phúc ngày 03 tháng 10 năm 2016 quy định giờ làm việc mùa Đông của các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 16/10/2016 đến ngày 15/4/2017 : buổi sáng từ 7h30’ đến 12h00; buổi chiều từ 13h00 đến 16h30’ (có thông báo của UBND tỉnh đính kèm) .

                   Thu Nga – phòng QLDN

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: