Thông báo KẾ HOẠCH Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

19/09/2016

NỘI DUNG HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến môi trường đầu tư của tỉnh (thủ tục hành chính, điện, nước, viễn thông, bưu chính, thuế, đất đai, lao động, hải quan, bảo hiểm xã hội, môi trường, phòng cháy và chữa cháy, dịch vụ .v.v.) để đảm bảo cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi, ổn định, phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Hình thức

Đối thoại trực tiếp tại hội trường, cụ thể: Doanh nghiệp nêu ý kiến/phản ánh những khó khăn, vướng mắc hoặc đưa ra những câu hỏi (thắc mắc), kiến nghị…  Chủ tịch UBND tỉnh trả lời trực tiếp (hoặc ủy quyền cho Giám đốc các sở, ngành trả lợi trực tiếp tại Hội nghị). Việc trao đổi giữa doanh nghiệp với các cơ quan của tỉnh được thực hiện đan xen sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Cuối hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh tóm tắt kết luận hội nghị, chỉ đạo các cơ quan của tỉnh tiếp tục giải quyết và trả lời doanh nghiệp, công khai trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh và của cơ quan, báo cáo kết quả với UBND tỉnh. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền thì Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp để kiến nghị đến cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời doanh nghiệp bằng văn bản sau hội nghị.

Các tin đã đưa ngày: