Phòng Quản lý Đầu tư

10/01/2022

Điện thoại: 02113.843402

      

1. Các thành viên phòng Quản lý Đầu tư

1.1. Phan Thị Quý Hà - Trưởng phòng

Email: haptq@vinhphuc.gov.vn.

1.2. Lưu Xuân Huyên -  Phó Trưởng phòng

Email: huyenlx@vinhphuc.gov.vn.

1.3. Nguyễn Văn Bộ - Phó Trưởng phòng

Email: bonv4@vinhphuc.gov.vn.

1.4. Nguyễn Thị Hoàng Lương - Phó Trưởng phòng

Email: luongnth@vinhphuc.gov.vn.

1.5. Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên

Email: maint2@vinhphuc.gov.vn.

1.6. Trần Thị Thu Nga - Chuyên viên
Email: ngattt@vinhphuc.gov.vn

 2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

1. Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi văn bản chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiếp nhận báo cáo dự án đầu tư; thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; thông báo tiếp nhận báo cáo dự án đầu tư.

2. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, báo cáo dự án đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư; định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp.

5. Quản lý khoa học và công nghệ: Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp; Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp.

7. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo quy định pháp luật về thương mại.

8. Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp theo ủy quyền của Bộ Công Thương.

9. Quản lý, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện quy định có liên quan về đầu tư tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

10. Tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp.

11. Tổ chức và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban và các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng.

12. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: