Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Phúc

04/07/2018

1. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo Ban

Ban quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Phúc có 01 Trưởng Ban  và 03 Phó Trưởng Ban;

- Trưởng Ban  là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp.

- Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Ban;

3. Các phòng và đơn vị trực thuộc

3.1. Văn phòng Ban.

- Văn phòng;

- Văn thư;

3.2. Các phòng chuyên môn gồm:

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp;

- Phòng Quản lý Đầu tư;

- Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng;

- Phòng Quản lý Lao động;

- Phòng kế Hoạch và Tổng hợp

- Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

3.3. Các phòng nghiệp vụ gồm:

- Văn Phòng Đại diện tại KCN;

3.4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư.

TN - Tổng hợp

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: