Văn phòng Ban

10/02/2022

Điện thoại: 02113.843403; Fax: 02113.843407

1. Các thành viên Văn phòng Ban

1.1. Nguyễn Văn Vạn - Chánh Văn phòng

Email: vanv5@vinhphuc.gov.vn.

1.2.  Bùi Thị Thanh Huyền - Phó Chánh văn phòng

Email: huyenbtt@vinhphuc.gov.vn.

1.3. Trương Thị Thùy Dương - Chuyên viên

Email: duongttt@vinhphuc.gov.vn.

1.4. Trần Thị Thuỷ  -  Công chức

Email: thuytt2@vinhphuc.gov.vn

1.5. Lăng Văn Tiến -  Văn thư

Email: tienlv3@vinhphuc.gov.vn

1.6.  Nguyễn Thị Thu Yên - Nhân viên hợp đồng 68

Email: yenntt@vinhphuc.gov.vn

1.7. Nguyễn Thị Hồng Quyên - Kế toán

Email: Quyennth@vinhphuc.gov.vn.

2. Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Ban

1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, Đề án thành lập, tổ chức lại Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa hoặc một cửa liên thông.

3. Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban Quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

4. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

5. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý.

6. Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

7. Tổ chức và phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Ban trong việc kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức thuộc Ban.

8. Tổ chức và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban và các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng.

9. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

 

Các tin đã đưa ngày: