Lãnh đạo Ban

05/03/2020

I. Trưởng Ban: Ông Bùi Minh Hồng

ĐTCQ: 02113.700777.

Email: hongbm@vinhphuc.gov.vn

II. Các Phó Trưởng Ban

1. Ông Nguyễn Thanh Chính

ĐTCQ: 02113.843.858.

Email: Chinhnt@vinhphuc.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ông Nguyễn Trường Giang

ĐTCQ: 02113.711568.

Email: giangnt12@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

ĐTCQ: 02113.843401.

Email: tuannm@vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: