Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

8

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Ích Thành

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

 Tel: 0211 597 503;

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

Sản xuất chế biến chè XK

SanPham

Chè xuất khẩu
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account