Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

36

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Shinwon Việt Nam

DiaChi

KCN Khai Quang

DienThoai

 Tel: 0211 842830/4;

KhuCongNghiep

KCN Khai Quang

LoaiHinh

May mặc xuất khẩu

SanPham

Quần áo xuất khẩu
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account