Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

34

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH VINA KOREA

DiaChi

KCN Khai Quang

DienThoai

Tel : 0211 842.204/5

KhuCongNghiep

KCN Khai Quang

LoaiHinh

May mặc xuất khẩu quần áo, dệt kim chất lượng cao

SanPham

Quần áo, dệt kim chất lượng cao
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account