Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

33

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Băng ráp Yuli Hồ Bắc -TQ

DiaChi

KCN Khai Quang

DienThoai

Tel: 0211 841718; Fa

KhuCongNghiep

KCN Khai Quang

LoaiHinh

Sx và kinh doanh các loại giấy ráp, vải ráp và băng ráp

SanPham

Sx và kinh doanh các loại giấy ráp, vải ráp và băng ráp
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account