Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

32

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH ViNa-CPK

DiaChi

KCN Bá Thiện II

DienThoai

 

KhuCongNghiep

KCN Bá Thiện II

LoaiHinh

Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN

SanPham

Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account