Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

27

TenDoanhNghiep

Cty TNHH Sun Steel (HN)

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

 

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX và gia công thép ống các loại, gia công thép cuộn

SanPham

SX và gia công thép ống các loại, gia công thép cuộn
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account