Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

25

TenDoanhNghiep

Cty TNHH Prec VN

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

 Fax: 04 3762 2189

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX mũi khoan sử dụng cho gia công cơ khí chính xác, SX linh kiện truc xoay của các loại đồng hồ

SanPham

SX mũi khoan sử dụng cho gia công cơ khí chính xác, SX linh kiện truc xoay của các loại đồng hồ
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account