Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

24

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Minda Việt nam

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

 

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX linh kiện và bộ phận tự động dành cho ô tô và xe gắn máy

SanPham

SX linh kiện và bộ phận tự động dành cho ô tô và xe gắn máy
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account