Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

23

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH CN Chính xác Thánh Xương

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

 

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX các lịm kiện, cho máy tính, màn hình tinh thể lỏng….

SanPham

SX các lịm kiện, cho máy tính, màn hình tinh thể lỏng….
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account