Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

20

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Thực nghiệp Kim Quốc Lâm

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

ĐT: 0211 2222358; Fa

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX gia công sp bằng kl; SX máy sx ốc vít các loại, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt kl, gia công khuôn ốc vít, sx máy sx khuôn đúc ốc vít, sx máy làm cao su bọc ốc vít

SanPham

SX gia công sp bằng kl; SX máy sx ốc vít các loại, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt kl, gia công khuôn ốc vít, sx máy sx khuôn đúc ốc vít, sx máy làm cao su bọc ốc vít
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account