Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

17

TenDoanhNghiep

Công ty CP Krico

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

ĐT: 0211 6269039/221

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

SX phụ tựng và bộ phận phụ trợ cho xe cú động cơ; SX các sp bằng KL, dvụ xử lý, gia công KL

SanPham

SX phụ tựng và bộ phận phụ trợ cho xe cú động cơ; SX các sp bằng KL, dvụ xử lý, gia công KL
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account