Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

13

TenDoanhNghiep

Công ty TNHH Kỹ thuật công nghiệp Kim Lợi Việt Nam

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

0211 222346/321

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

Chế tạo linh kiện điện tử, linh kiện cao su, linh kiện nhựa

SanPham

Chế tạo linh kiện điện tử, linh kiện cao su, linh kiện nhựa
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account