Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

STT

12

TenDoanhNghiep

Công ty Cổ phần hữu hạn Đường Hải Việt Nam

DiaChi

KCN Bình Xuyên

DienThoai

Tel: 0211 212 689; F

KhuCongNghiep

KCN Bình Xuyên

LoaiHinh

Sản xuất và kinh doanh linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy

SanPham

Sản xuất và kinh doanh linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/20/2013 2:44 PM by System Account
Last modified at 11/20/2013 2:44 PM by System Account