Tuyên truyền Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 02/7/2021 và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/6/2021

13/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc; Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;các cơ quan, đơn vị xuất bản bản tin, trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh ‑ Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức truyền thông cơ sở khác triển khai thực hiện các nhiệm vụtuyên truyền sau:

1.Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo tạo ưu tiên phát triển nhằm phổ biến, quảng bá về công nghiệp xây dựng vàthực thi chính sách cũng như các hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh.

 

2.Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi hành vi về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các nội dung tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 6/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 6/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; lồng ghép trong các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương để đẩy mạnh triển khai các nội dung liên quan đến tiêu chí về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em hàng năm.

Nội dung tuyên truyền cần bám sát vào 13 tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em như sau: (1) Nguồn lực thực hiện quyền trẻ em; (2) Trẻ em được khai sinh đúng quy định; (3) Trẻ em bị xâm hại; (4) Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy; (5) Trẻ em bị tai nạn, thương tích; (6) Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; (7) Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; (8) Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi; (9) Trẻ em được khám sức khỏe định kỳ; (10) Trẻ em đến trường, lớp mầm non; (11) Trẻ em được thực hiện quyền tham gia của trẻ em; (12) Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em; (13) Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em.

Thu Nga -QLDN

 

Các tin đã đưa ngày: