Chính sách hỗ trợ đầu tư riêng của tỉnh Vĩnh Phúc

26/02/2014

Bên cạnh các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư chung của Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc có những hỗ trợ riêng cho nhà đầu tư: 

- Về thủ tục hành chính: được giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông”. Nhà đầu tư chỉ tiếp xúc với cơ quan đầu mối là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA Vĩnh Phúc) để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư với thời gian giảm từ 1/3 đến một nửa so quy định chung của Việt Nam. Cụ thể:

+ Đối với thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư: giảm từ 25-30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc (nhà đầu tư nhận kết quả trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ).

+ Đối với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư: giảm từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc (nhà đầu tư nhận kết quả trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ).

- Ưu tiên cung ứng lao động và hỗ trợ tiền đào tạo nghề theo yêu cầu từng loại lao động của dự án, phù hợp với quy định của tỉnh với mức hỗ trợ 400.000 VNĐ/người (theo quy định tại Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 - 2015).

- Trên cơ sở Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 quy định về hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ dự án đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư từ ngân sách tỉnh; Mức hỗ trợ không quá 200 triệu VNĐ; hỗ trợ kinh phí bố cáo thành lập doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm.

Các tin đã đưa ngày: